Hovedseksjon

Strategisk plan

På Sofienberg skole er vi ambisiøse på vegne av alle elever og vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss slik at elevene får et godt og helhetlig tilbud. Vi jobber på mange plan gjennom hele skoleåret, men i den strategiske planen beskriver vi det som er aller viktigst for oss i 2023. Sofienberg skole sin strategiske plan for 2023 har som grunnpilarer verdiene  i skolens profil: nytenkende, ambisiøs og inkluderende. Videre er den utarbeidet med mål om at skolen skal oppfylle intensjonene med LK 20 og byrådets visjon for oppvekst og kunnskapssektoren.

Sofienberg skoles aller viktigste mål er å se og utvikle hver enkelt elev. Vi vil gi våre elever et godt grunnlag for å lære slik at de kan ta gode valg senere i livet. For å lykkes med dette jobber lærere, rådgivere, assistenter, miljøarbeidere og ledelse tett sammen i team for å gi hver enkelt elev god støtte. Vi styrker miljøteamet videre i 2023 for å forsterke laget rundt elevene.

Elevrådsarbeidet på skolen er også prioritert for å sikre oss at elevenes stemme blir hørt satsningene vi gjør i løpet av 2023. Skolen samarbeider tett med bydel og andre instanser for også å kunne støtte eleven utenom skolen.

Sofienberg skole ønsker å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring og god underveisvurdering som gjør at elevene kan nå sine mål. For å lykkes med dette fortsetter lærerne i fagteam å utvikle gode åpne oppgaver som utfordrer elevenes nysgjerrighet, og som er med på å gjøre elevene selvregulerte og selvstendige. I tråd med innføringen av fagfornyelsen i 2020 fortsetter vi å utvikle temabasert og tverrfaglig undervisning, vi tror at dette gir relevans og vekker motivasjon hos elevene. Undervisningsorganiseringen gir oss mulighet for å tilpasse ytterligere ved å gi elevene skreddersydde intensivkurs i basisfag.  Skolen ser at elevene løfter seg faglig når vi analyserer nasjonale prøver, og vi ser at elevene har god karakterutvikling.

Skoleåret 2022-2023 er skolen med i satsningene "Fellesskapende didaktikk", "utforskende elevsamtaler" , "kompetanseløftet for spesilaundervisning" og "Oslo Create". . 

Vi er tilknyttet gode fagmiljøer som Universitet i Oslo, Høyskolen i Innlandet, NMBU m .fl. Alle ansatte er også med i prosjektet "Læring i profesjonsfelleskapet", initiert av UDE.Dette sikrer at vi jobber forskningsbasert og at våre satsninger holder høy kvalitet.

Gjennom den strategiske planen vil man se en rød tråd for skolens kjernevirksomhet. Elevene skal oppleve en inkluderende skolehverdag hvor de får tilpasninger utfra sine behov fagligog sosialt, men også føler seg hjemme i fellesskapet!