Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Rådgiverne jobber tett sammen og samarbeider med aktuelle aktører i bydelen. Rådgiverne er å treffe på skolen hver dag. Du finner oss i første etasje ved resepsjonen. Du kan kontakte oss på e-post eller sende SMS/ringe. 

Kontakt oss:

Linda Marugg ( Avdelingsleder for elevtjenester)
Spesialpedagogisk rådgiver og sosialpedagogisk rådgiver
E-post: linda.angelina.marugg@ude.oslo.kommune.no 
Tlf.: 950 11 704

Linda Holen Moen ( onsdager)
Karriererådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver
E-post: Linda.Moen@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 469 35 169

Stina Lervik

Karriererådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver

E-post: stina.lervik@osloskolen.no

Tlf: 92060388

 

Malene Toen Nese

Karriererådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver

E-post: malene.nese@osloskolen.no

Tlf: 47652503

 

Rådgivernes fokusområder

 

Karriererådgiving

 • tilbyr individuell, gruppebasert og klasseromsbasert utdannings- og yrkesveiledning
 • ser etter hver enkelt elevs
 • tilbyr karrierearrangementer
 • har fokus på elevens unike potensial og fremtid
 • gjennomfører faget utdanningsvalg
 • hjelper til med innsøking til videregående opplæring
 • gir informasjon om rettigheter i videregående opplæring og utveksling for studier i utlandet
 • tilbyr utplassering av enkeltelever, samt oppfølging av disse
 • følger opp fravær, psykososiale og spesialpedagogiske utfordringer ved overføring til videregående opplæring

Sosialpedagogisk rådgiving

 • svarer på personlige, helsemessige og sosiale utfordringer som virker inn på skolehverdagen
 • følger opp ved vanskelige hjemmeforhold
 • følger opp mobbing og fravær
 • kobler elever og foresatte opp mot ulike samarbeidspartnere
 • innskriver nye elever
 • legger til rette for et godt skole- og klassemiljø
 • jobber aktivt for et tett skole-hjem-samarbeid

Spesialpedagogisk rådgivning

 • organiserer praktisk og pedagogisk tilrettelegging
 • gir informasjon og veiledning for elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæringstilbud angående fagvansker, atferdsvansker, utarbeiding av IOP og årsrapporter
 • skolens kontaktperson i forhold til PPT
 • veileder faglærere og assistenter
 • følger opp spesialpedagogiske vedtak og tiltak
 • saksbehandling

Forebyggende virksomhet

Forebygging er en integrert del av rådgivernes arbeid på skolen. Vi arbeider forebyggende for:

 • et godt psykososialt miljø
 • inkludering
 • motivasjon og mestring

For et godt forebyggende arbeid samarbeider rådgiverne tett med elevenes kontaktlærere, faglærere, skolens ledelse, elevenes foresatte samt eksterne samarbeidspartnere som for eksempel PPT, helsesøster, politiet og barnevernet.