Hovedseksjon

Søknad om utvidet tid til eksamen

Til elever og foreldre på 10. trinn
 
Søknad om forlenget tid til eksamen vår 2021
I henhold til Forskrift til Opplæringsloven  § 3-32, har elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
I forbindelse med avviklingen av skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn vil det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time på skriftlig eksamen og elever som har krav på utvidet tid kan få inntil 10 minutter ekstra tid ved eksamineringen/muntlig.
 
Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 16 mai til og med 29. mai, og for muntlig eksamen, 8. juni og 11. juni.
 
Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid. 
 
Søknad sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.  Merk i emnefeltet med Sofienberg skole
 
Elever som har spesifikke lese- og skrivevansker og/eller spesialundervisning ut fra individuell opplæringsplan, vil få en egen tilrettelegging til eksamen og behøver derfor ikke søke. Ta eventuelt kontakt med spes.ped.koordinator/rådgiver Linda Marugg for spørsmål rundt dette.

Søknaden må sendes innen 30.04.2021.
 
Søknadsskjema for utvidet tid finner du her.