Hovedseksjon

Pedagogisk plattform

På Sofienberg skole er vi bevisste på dette i alt vi gjør. Det betyr at vi gjennom vårt arbeid alltid har et blikk på enkelteleven og at vi er ambisiøse på elevens vegne. Gjennom tett oppfølging, god underveisvurdering og utfordrende arbeidsmetoder skal vi få fram talentet til alle elever!

På Sofienberg er vi Nytenkende, Ambisiøse og Inkluderende. 

Nytenkende

ved å ta i bruk ny teknologi, være oppdatert på hva som virker i klasserommet og ved å utvikle skolen faglig, pedagogisk og didaktisk.

Elevene skal merke dette ved:

  • Varierte arbeidsmetoder, der IKT brukes på en bevisst pedagogisk måte i både undervisning og underveisvurdering.
  • At læreren er den gode lederen i klasserommet som med god struktur, engasjement og tydelige mål evner å nå den enkelte elev på sitt nivå.
  • Den gode arbeidsøkta som engasjerer hver enkelt elev. Den gode arbeidsøkta er et resultat av et målbevisst arbeid ved skolen der analyse og refleksjon av skolens data, samt forskningsbasert utviklingsarbeid, ligger til grunn. Skolens mål samt samarbeids- og delingskultur blant lærerne foredler dette til klasserommet.

Ambisiøse

ved å gi hver enkelt elev utfordringer og noe å strekke seg etter. Alle elever skal lære noe hver undervisningstime ut fra sitt ståsted.

Elevene skal merke dette ved:

  • Tydelige og målrettede krav fra læreren
  • At skolen legger til rette for at hver enkelt elev får det pedagogiske verktøyet som gjør at de utvikler seg. Det kan være hjelpemidler, læremidler, læringsstrategier, samtaler, vurderinger og god undervisning. Ingen elev skal gå fra en undervisningssituasjon uten å ha blitt sett og utfordret!
  • At de får hjelp når de trenger. Læreren skal evne å se og hjelpe både den tause, den krevende, den utfordrende, den smarte og eleven som til nå ikke har funnet fram sitt potensiale!

Inkluderende

ved å gi hver enkelt trygghet i skolehverdagen. Alle elever skal oppleve et læringsmiljø som gjør at de tør å utfolde seg faglig og et sosialt miljø hvor de trives og får venner. Elevene skal merke dette ved:

  • At skolen tar imot elevene på en måte som gjør alle trygge ved skolestart
  • At elevene unner hverandre suksess, stor eller liten. Dette gjøres ved at det dyrkes fram en kultur for ros og anerkjennelse blant elevene. 
  • At elevene vet at fokuset til lærerne er på elevene og at lærerne ser!

Den pedagogiske plattformen til Sofienberg skole har sitt fundament i Opplæringsloven, overordnet del av læreplanen og læreplanen i de ulike fag. Den pedagogiske plattformen vil være tydelig i den strategiske planen til skolen.