Hovedseksjon

Søknad om permisjon

Det er bare elever i trossamfunn utenfor Den norske kirken, som etter søknad har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det kan etter opplæringslova aldri gis permisjon for mer enn 10 sammenhengende skoledager. Denne grensen er ufravikelig. 

Eleven har rett til å bli hørt før skolen fatter sitt vedtak, jf. Kongeriket Norges Grunnlov § 104, og FNs barnekonvensjon artikkel 12. 

Skolen fatter vedtak. Det er skolens rektor, eller den rektor delegerer oppgaven til som fatter vedtak om permisjon i samsvar med Utdanningsetatens rundskriv. 

Retningslinjer

I Oslo reguleres elevenes mulighet til å få permisjon fra grunnskoleopplæringen i Utdanningsetatens rundskriv 11/2014, og permisjon forutsetter at skolen vurderer fraværet som forsvarlig. Det skal ikke gis permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Følgende retningslinjer skal overholdes:

  • Det skal ikke gis permisjon i perioder med prøver og kartlegginger.
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til udokumentert fravær fra opplæringa.
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie, treningssamlinger og lignende.
  • Det kan innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

De ulike kulepunktene gjelder uavhengig av hverandre. Skolen er f.eks. ikke fri til å innvilge permisjon til ekstra ferie bare fordi det ikke er prøver i fraværsperioden. Skolen kan heller ikke lage lokale avtale­verk som omgår rundskrivet.

Mal for søknad av permisjon:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/permisjon-fra-skolen/