Søknad om permisjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

 

Oslostandarden brukes av alle grunnskoler i oslo kommune, med formål om å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfang av fravær.

 

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

 

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven og sier blant annet noe om:

  • Målgruppe og innhold
  • Permisjon eleven har krav på
  • Permisjon eleven ikke har krav på