Hovedseksjon

Klage på karakter

Elevene har anledning til å klage på karakteren de får til eksamen og/ eller standpunkt. Det er Statsforvalteren i Viken som behandler klagene.            

Standpunkt

Når det gjelder standpunkt, er det viktig å vite at klagenemda ikke vurderer om karakteren er riktig, men om bestemmelsene for karakterfastsetting er fulgt. Hvis Statsforvalteren mener de ikke er fulgt, må skolen vurdere karakteren på nytt. Den kan da bli endret, eller bli stående.

Skriftlig eksamen

Her behandler en klagenemd klagen. Hvis nemda mener karakteren du har fått er urimelig, endres den.

Muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil, og feilene må ha hatt betydning for resultatet.

Hvordan klager du?

Klagen må være skriftlig, og den må undertegnes av den som har rett til å klage (se ovenfor). Det må stå i klagen hva du vil klage på. Hvis du klager på karakter etter skriftlig avgangsprøve, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen. Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Statsforvalteren, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Statsforvalteren, det vil forsinke klagebehandlingen.

Statsforvalteren har mer inofmrajson om klagerett her: .