PC-kontrakt

 

IKT-reglement ved Sofienberg skole

Skoleåret 2015/2016

All bruk av skolens datamaskiner, datautstyr, programvare, læringsplattform, server og datanettverk skal skje i henhold til dette reglementet!

1. Skolens datamaskiner og datanettverk skal kun brukes til skolearbeid. Det skal ikke installeres eller lastes ned annen programvare eller andre filer enn det som er bestemt brukt til skolearbeid. Eleven må ikke endre oppsettet på maskinen. I timene er det ikke tillatt å høre på musikk, spille, chatte eller surfe fritt på Internett uten at dette er avtalt med lærer.

2. Datamaskinen skal behandles med varsomhet. Det betyr at eleven må bære datamaskinen med begge hender og gå rolig, alltid sette datamaskinen forsiktig fra seg slik at den ikke utsettes for dunk og støt som kan ødelegge harddisken, alltid forsikre seg om at ledningen til laderen ligger slik at ingen kan snuble i den, alltid plassere datamaskinen på et flatt og stødig underlag og aldri plassere den på gulvet. Det er heller ikke tillatt å spise eller drikke i nærheten av datamaskinen.

3. Eleven får utlevert brukernavn og passord. Passordet er elevens private og gir adgang til brukerkontoen. Eleven og elevens foresatte er ansvarlige for all aktivitet som utøves på nettverket via elevens brukerkonto. Eleven må derfor aldri oppgi sitt passord eller låne ut sin konto til andre

4. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner eller datanettverk til å laste ned, lese, oppbevare eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig eller krenkende materiale, og/eller materiale som er i strid med norsk lov. Det er ikke tillatt å besøke gamblingsider eller drive med pengespill på Internett. Det er heller ikke tillatt å bestille varer eller tjenester på Internett gjennom skolens datanettverk.

5. Det er ikke tillatt å gi ut eget fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder eller andre personlige opplysninger til nettsteder uten at dette er avtalt med lærer. Det er heller ikke tillatt å legge ut noe på Internett om andre personer uten at dette er avtalt med lærer. Eleven kan kun legge ut bilder av dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c.

6. Skolens og kommunens IKT-driftpersonale kan av driftsikkerhetshensyn gå inn på brukerområdene på servere og slette filer. IKT-driftpersonale har ikke anledning til å åpne filer/mapper merket «privat» uten samtykke fra eleven, med mindre det foreligger klare tegn til feil bruk, ulovlig bruk og/eller bruk i strid med dette reglementet.

7. Skolen har anledning til å gjennomføre elektroniske overvåkingstiltak i undervisningstiden, og ved prøver, tentamener og eksamener der datautstyr benyttes som hjelpemiddel. Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt.

8. Brudd på IKT-reglementet kan føre til at eleven mister retten til å bruke skolens datamaskiner, datautstyr, programvare og/eller datanettverk for en periode, inkludert vurderingsperioder/dager. Brudd på IKT-reglementet kan få konsekvenser for elevens karakter i orden og/eller atferd.

9. Eleven og elevens foresatte er ansvarlige for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder nedlasting og bruk av piratkopiert programvare, opphavsbeskyttet film, musikk o.l.

10. Eleven og foresatte har ansvar for pc’en dette skoleåret. Den må ses på som elevens arbeidsverktøy og dersom pc’en ødelegges eller mistes har foresatte erstatningsansvaret for pc’en. Elevene tar med seg pc hjem etter endt skoledag og tar den med oppladet til neste skoledag. Dersom pc’en oppbevares på skolen skal pc’en oppbevares i elevens låste skap!

11. Tips: Hjemmets innboforsikring dekker reparasjon mot en relativt lav egenandel (viktig at dere opplyser forsikringsselskapet at dere har denne pc’en). Dette vil lønne seg for dere!

NB! Skolen har ikke erstatningsansvar for pc – hverken på skolen eller hjemme!

Dato:                              Signatur (foresatte)                                   Signatur (elev)